„Nowe możliwości dla młodych”

Projekt „Nowe możliwości dla młodych” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa I. Osoby młode na rynku pracy Działania: 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe. Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem głównym projektu jest zwiększenie konkurencyjności na rynku pracy osób młodych biernych zawodowo w wieku 15-29 lat z terenu województwa podkarpackiego poprzez wyposażenie ich w nowe kwalifikacje zawodowe oraz doświadczenie zawodowe do 31.01.2021 r.

Projekt skierowany jest do osób młodych w wieku 15-29 lat, również niepełnosprawnych, bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu tzw. młodzież NEET, biernych zawodowo, zamieszkujących (zgodnie z KC) teren województwa podkarpackiego – w szczególności będą zamieszkiwać miasto Nisko, Stalowa Wola, Tarnobrzeg, Mielec oraz Jasło.

Uczestnik musi spełniać łącznie następujące kryteria: – zamieszkuje województwo podkarpackie – 50% UP będzie zamieszkiwać miasta średnie lub miasta tracące funkcje społeczno-gospodarcze, tj. Nisko, Stalowa Wola, Tarnobrzeg, Mielec oraz Jasło – jest bierna zawodowo, – jest bez pracy – nie uczestniczy w kształceniu i szkoleniu tzw. młodzież NEET, – jest w wieku 15-29. W ramach udzielonego wsparcia do grupy docelowej nie będą zaliczać się osoby młode wyszczególnione w ramach Działania 1.3.1 POWER.

Formy wsparcia dla każdego Uczestnika/-czki Projektu:

1.Identyfikacja potrzeb i możliwości każdego UP w tym IPD.

2.Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy w formie doradztwa grupowego.

3. Uzyskanie kwalifikacji zawodowych poprzez udział w szkoleniach zawodowych dla 50% UP.

4. Nabycie doświadczenia zawodowego poprzez udział w stażach zawodowych.

5. Uzyskanie umiejętności poruszania się na rynku pracy poprzez udział w pośrednictwie pracy.

Okres realizacji projektu: od 2020-01-01 do 2021-01-31

Wartość projektu: 998 070,53 PLN

Wysokość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego: 948 164,81 PLN

20.05.2020 r.

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Innowacyjności informuje, że rekrutacja do I grupy została wznowiona i potrwa do dnia 01.06.2020 r.

Zapraszamy!

11.03.2020 r.

W związku z zagrożeniem epidemicznym rekrutacja do projektu została wstrzymana. 

02.03.2020 r.

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Innowacyjności informuje, że przedłużono rekrutację do I grupy do dnia 09.03.2020 r.

24.02.2020 r.

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Innowacyjności informuje, że przedłużono rekrutację do I grupy do dnia 28.02.2020 r.

11.02.2020 r.

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Innowacyjności informuje, że przedłużono rekrutację do I grupy do dnia 21.02.2020 r.

03.02.2020 r.

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Innowacyjności ogłasza nabór do I grupy. Rekrutacja trwa od 3 do 10 lutego 2020 roku. Formularz rekrutacyjny do pobrania w zakładce DOKUMENTY REKRUTACYJNE. Zapraszamy.

KONTAKT

Biuro Projektu
ul. Słowackiego 24 (lok 25 i 26 III piętro)
35-060 Rzeszów

e-mail: nowe-mozliwosci@rii.org.pl

tel: +48 888-422-404

Zacznij już dziś !

Skontaktuj się z nami. Znajdziemy odpowiedni projekt dla Ciebie.