„Nowe możliwości dla młodych”

Projekt „Nowe możliwości dla młodych” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa I. Osoby młode na rynku pracy Działania: 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe. Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem głównym projektu jest zwiększenie konkurencyjności na rynku pracy osób młodych biernych zawodowo w wieku 15-29 lat z terenu województwa podkarpackiego poprzez wyposażenie ich w nowe kwalifikacje zawodowe oraz doświadczenie zawodowe do 31.01.2021 r.

Projekt skierowany jest do osób młodych w wieku 15-29 lat, również niepełnosprawnych, bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu tzw. młodzież NEET, biernych zawodowo, zamieszkujących (zgodnie z KC) teren województwa podkarpackiego – w szczególności będą zamieszkiwać miasto Nisko, Stalowa Wola, Tarnobrzeg, Mielec oraz Jasło.

Uczestnik musi spełniać łącznie następujące kryteria: – zamieszkuje województwo podkarpackie – 50% UP będzie zamieszkiwać miasta średnie lub miasta tracące funkcje społeczno-gospodarcze, tj. Nisko, Stalowa Wola, Tarnobrzeg, Mielec oraz Jasło – jest bierna zawodowo, – jest bez pracy – nie uczestniczy w kształceniu i szkoleniu tzw. młodzież NEET, – jest w wieku 15-29. W ramach udzielonego wsparcia do grupy docelowej nie będą zaliczać się osoby młode wyszczególnione w ramach Działania 1.3.1 POWER.

Formy wsparcia dla każdego Uczestnika/-czki Projektu:

1.Identyfikacja potrzeb i możliwości każdego UP w tym IPD.

2.Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy w formie doradztwa grupowego.

3. Uzyskanie kwalifikacji zawodowych poprzez udział w szkoleniach zawodowych dla 9 UP.

4. Nabycie doświadczenia zawodowego poprzez udział w stażach zawodowych dla 36 UP.

5. Wsparcie zatrudnienia osoby młodej u przedsiębiorcy lub innego pracodawcy, stanowiące zachętę do zatrudnienia poprzez pokrycie kosztów subsydiowania zatrudnienia dla 18 UP.

6. Uzyskanie umiejętności poruszania się na rynku pracy poprzez udział w pośrednictwie pracy.

Projekt realizowany jest zgodnie z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn, która zakłada podejmowanie działań na rzecz osiągnięcia stanu, w którym kobietom i mężczyznom przypisuje się taką samą wartość społeczną, równe prawa i równe obowiązki oraz gdy mają oni równy dostęp do zasobów (środki finansowe, szanse rozwoju), z których mogą korzystać. Zasada ta gwarantuje możliwość wyboru drogi życiowej bez ograniczeń wynikających ze stereotypów płci.

Okres realizacji projektu: od 2020-01-01 do 2021-01-31

Wartość projektu: 998 070,53 PLN

Wysokość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego: 948 164,81 PLN

10.02.2021 r.

W załączeniu harmonogram realizacji wsparcia w ramach zadania V – Pośrednictwo pracy.

harmonogram-wsparcia-Pośrednictwo pracy20210210

01.02.2021 r.

W załączeniu harmonogram realizacji wsparcia w ramach zadania V – Pośrednictwo pracy.

harmonogram-wsparcia-Pośrednictwo pracy20210201

22.01.2021 r.

W załączeniu harmonogram realizacji wsparcia w ramach zadania V – Pośrednictwo pracy.

harmonogram-wsparcia-Pośrednictwo pracy20210122

07.01.2021 r.

W załączeniu harmonogram realizacji wsparcia w ramach zadania V – Pośrednictwo pracy.

harmonogram-wsparcia-Pośrednictwo pracy20210107

04.12.2020 r.

W załączeniu harmonogram realizacji wsparcia w ramach zadania V – Pośrednictwo pracy.

harmonogram-wsparcia-Pośrednictwo pracy202011205

19.11.2020 r.

W załączeniu harmonogram realizacji wsparcia w ramach zadania V – Pośrednictwo pracy.

harmonogram-wsparcia-Pośrednictwo pracy20201119

09.11.2020 r.

W załączeniu harmonogram realizacji wsparcia w ramach zadania V – Pośrednictwo pracy.

harmonogram-wsparcia-Pośrednictwo pracy20201109

20.10.2020 r.

W załączeniu harmonogram realizacji wsparcia w ramach zadania V – Pośrednictwo pracy.

harmonogram-wsparcia-Pośrednictwo pracy20201020

02.10.2020 r.

W załączeniu harmonogram realizacji wsparcia w ramach zadania V – Pośrednictwo pracy.

harmonogram-wsparcia-Pośrednictwo pracy20201002

11.09.2020 r.

W załączeniu harmonogram realizacji wsparcia w ramach zadania V – Pośrednictwo pracy.

harmonogram-wsparcia-Pośrednictwo pracy

31.08.2020 r.

W załączeniu harmonogram realizacji wsparcia w ramach zadania IV – Staże zawodowe, zadania I – Stworzenie Indywidualnego Planu Działania oraz zadania II – Grupowe poradnictwo zawodowe.

Harmonogram realizacji staży202000831

harmonogram-wsparcia-ipd20200831

harmonogram-wsparcia-wapp-gr-vi

28.08.2020 r.

W załączeniu harmonogram realizacji wsparcia w ramach zadania IV dotyczącego Subsydiowanego zatrudnienia.

Harmonogram realizacji zatrudnienia subsydiowanego20200828

26.08.2020 r.

W załączeniu harmonogram realizacji wsparcia w ramach zadania II – Grupowe poradnictwo zawodowe, grupa nr IV i grupa  nr V.

harmonogram-wsparcia-wapp-gr-IV

harmonogram-wsparcia-wapp-gr-V

17.08.2020 r.

Wyniki rekrutacji do V i VI grupy.

Lista rankingowa osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie.

W załączeniu harmonogram realizacji wsparcia w ramach zadania I – Stworzenie Indywidualnego Planu Działania.

harmonogram-wsparcia-IPD20200817

L.p.

Nr formularza

Liczba pkt dodatkowych

1

NKP/01/V/NMDM

15

2

NKP/02/V/NMDM

10

3

NKP/03/V/NMDM

15

4

NKP/04/V/NMDM

15

5

NKP/05/V/NMDM

20

6

NKP/06/V/NMDM

12

7

NKP/07/V/NMDM

12

8

NKP/01/VI/NMDM

7

9

NKP/02/VI/NMDM

11

10

NKP/03/VI/NMDM

11

11

NKP/04/VI/NMDM

11

12

NKP/05/VI/NMDM

12

13

NKP/06/VI/NMDM

10

14

NKP/07/VI/NMDM

8

15

NKP/08/VI/NMDM

8

16

NKP/09/VI/NMDM

5

17

NKP/10/VI/NMDM

11

14.08.2020 r.

W załączeniu harmonogram realizacji wsparcia w ramach zadania IV – Staże zawodowe.

Harmonogram realizacji staży20200814

13.08.2020 r.

W załączeniu harmonogram realizacji wsparcia w ramach zadania III – Szkolenia zawodowe.

harmonogram-wsparcia-szkolenia

07.08.2020 r.

W załączeniu harmonogram realizacji wsparcia w ramach zadania I – Stworzenie Indywidualnego Planu Działania.

harmonogram-wsparcia-ipd20200807

07.08.2020 r.

Wyniki rekrutacji do IV grupy.

Lista rankingowa osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie.

Trwa rekrutacja do V grupy, od 07.08. do 14.08.2020 r.

L.p.

Nr formularza

Liczba pkt dodatkowych

1

NKP/01/IV/NMDM

7

2

NKP/02/IV/NMDM

11

3

NKP/03/IV/NMDM

12

4

NKP/04/IV/NMDM

15

5

NKP/05/IV/NMDM

3

6

NKP/06/IV/NMDM

15

7

NKP/07/IV/NMDM

12

8

NKP/08/IV/NMDM

12

9

NKP/09/IV/NMDM

12

10

NKP/10/IV/NMDM

11

11

NKP/11/IV/NMDM

17

12

NKP/12/IV/NMDM

15

05.08.2020 r.

W załączeniu harmonogram realizacji wsparcia w ramach zadania II – Grupowe poradnictwo zawodowe.

harmonogram-wsparcia-WAPP-gr.III

31.07.2020 r.

W załączeniu harmonogram realizacji wsparcia w ramach zadania IV – Staże zawodowe.

Harmonogram realizacji staży20200731

24.07.2020 r.

W załączeniu harmonogram realizacji wsparcia w ramach zadania I – Stworzenie Indywidualnego Planu Działania.

harmonogram-wsparcia-IPD20200724

23.07.2020 r.

Wyniki rekrutacji do III grupy.
Lista rankingowa osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie.

Trwa rekrutacja do IV grupy, od 23.07 do 06.08.2020 r.

L.p.

Nr formularza

Liczba pkt dodatkowych

1

NKP/01/III/NMDM

10

2

NKP/02/III/NMDM

10

3

NKP/03/III/NMDM

12

4

NKP/04/III/NMDM

15

5

NKP/05/III/NMDM

15

6

NKP/06/III/NMDM

15

7

NKP/07/III/NMDM

11

8

NKP/08/III/NMDM

11

9

NKP/09/III/NMDM

12

20.07.2020 r.

W załączeniu harmonogram realizacji wsparcia w ramach zadania IV – Staże zawodowe.

Harmonogram realizacji staży20200720

14.07.2020 r.

W załączeniu harmonogram realizacji wsparcia w ramach zadania II – Grupowe poradnictwo zawodowe.

harmonogram-wsparcia-WAPP-gr.II

09.07.2020 r.

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Innowacyjności ogłasza nabór do III grupy. Rekrutacja trwa od 09.07 do 22.07.2020 r. Formularz rekrutacyjny do pobrania w zakładce DOKUMENTY REKRUTACYJNE. Zapraszamy.

08.07.2020 r.

W załączeniu harmonogram realizacji wsparcia w ramach zadania I – Stworzenie Indywidualnego Planu Działania.

harmonogram-wsparcia-IPD-grupa II

08.07.2020 r.

Wyniki rekrutacji do II grupy.
Lista rankingowa osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie.

L.p.

Nr formularza

Liczba pkt dodatkowych

1

NKP/01/II/NMDM

8

2

NKP/02/II/NMDM

8

3

NKP/03/II/NMDM

11

4

NKP/04/II/NMDM

8

5

NKP/05/II/NMDM

16

6

NKP/06/II/NMDM

11

7

NKP/07/II/NMDM

8

8

NKP/08/II/NMDM

13

9

NKP/09/II/NMDM

11

10

NKP/10/II/NMDM

8

03.07.2020 r.

W załączeniu harmonogram realizacji wsparcia w ramach zadania I – Stworzenie Indywidualnego Planu Działania oraz zadania II – Grupowe poradnictwo zawodowe – grupa I.

harmonogram-wsparcia-IPD03072020

harmonogram-wsparcia-WAPP

30.06.2020 r.

W załączeniu harmonogram realizacji wsparcia w ramach zadania I – Stworzenie Indywidualnego Planu Działania – grupa I.

harmonogram-wsparcia-IPD20200630

25.06.2020 r.

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Innowacyjności ogłasza nabór do II grupy. Rekrutacja trwa od 25.06 do 07.07.2020 r. Formularz rekrutacyjny do pobrania w zakładce DOKUMENTY REKRUTACYJNE. Zapraszamy.

23.06.2020 r.

W załączeniu harmonogram realizacji wsparcia w ramach zadania I – Stworzenie Indywidualnego Planu Działania – grupa I.

harmonogram-wsparcia-IPD

23.06.2020 r.

Wyniki rekrutacji do I grupy.
Lista rankingowa osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie.

Nr formularza

Liczba pkt dodatkowych

NKP/01/I/NMDM

11

NKP/02/I/NMDM

3

NKP/03/I/NMDM

15

NKP/04/I/NMDM

10

NKP/05/I/NMDM

8

NKP/06/I/NMDM

15

02.06.2020 r.

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Innowacyjności informuje, że rekrutacja do I grupy została przedłużona do dnia 23.06.2020 r.

20.05.2020 r.

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Innowacyjności informuje, że rekrutacja do I grupy została wznowiona i potrwa do dnia 01.06.2020 r.

Zapraszamy!

11.03.2020 r.

W związku z zagrożeniem epidemicznym rekrutacja do projektu została wstrzymana. 

02.03.2020 r.

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Innowacyjności informuje, że przedłużono rekrutację do I grupy do dnia 09.03.2020 r.

24.02.2020 r.

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Innowacyjności informuje, że przedłużono rekrutację do I grupy do dnia 28.02.2020 r.

11.02.2020 r.

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Innowacyjności informuje, że przedłużono rekrutację do I grupy do dnia 21.02.2020 r.

03.02.2020 r.

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Innowacyjności ogłasza nabór do I grupy. Rekrutacja trwa od 3 do 10 lutego 2020 roku. Formularz rekrutacyjny do pobrania w zakładce DOKUMENTY REKRUTACYJNE. Zapraszamy.

Rozeznanie rynku na przeprowadzenie szkoleń wraz z egzaminem zewnętrznym.

zapytanie o cenę NMDM

RODOKlauzula

Oferta-wycena NMDM

Zapytanie ofertowe nr 1 wraz z załącznikami NMDM -IPD

Zapytanie ofertowe nr 2 wraz z załącznikami NMDM – WAPP

Zapytania ofertowe nr 1/NMDM/2020 oraz 2/NMDM/2020 z dn. 21.02.2020 r. zostały anulowane. 

Aktualne zapytania ofertowe na dzień 12.05.2020 r.:

12.05.2020 – Zapytanie ofertowe nr 1 wraz z załącznikami NMDM

12.05.2020 Zapytanie ofertowe nr 2 wraz z załącznikami NMDM

Wyniki-IPD-NMDM

Wyniki-WAPP-NMDM

KONTAKT

Biuro Projektu
ul. Słowackiego 24 (lok 25 i 26 III piętro)
35-060 Rzeszów

e-mail: nowe-mozliwosci@rii.org.pl

tel: +48 888-422-404

Zacznij już dziś !

Skontaktuj się z nami. Znajdziemy odpowiedni projekt dla Ciebie.