Bądź aktywny zawodowo na podkarpackim rynku pracy – II edycja

Projekt „Bądź aktywny zawodowo na podkarpackim rynku pracy – II edycja” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa VII Regionalny rynek pracy Działanie 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy. Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych, biernych zawodowo oraz poszukujących pracy nie pozostających w zatrudnieniu, w wieku powyżej 29 roku życia, należących do osób w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy tj. osoby długotrwale bezrobotne, kobiety, osoby niepełnosprawne, osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych, zamieszkujących na terenie województwa podkarpackiego (tylko i wyłącznie powiaty: jasielski, niżański, leżajski, kolbuszowski, przemyski ziemski, przeworski, brzozowski, bieszczadzki, strzyżowski, lubaczowski, leski).

O PROJEKCIE

Projekt „Bądź aktywny zawodowo na podkarpackim rynku pracy – II edycja” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Regionalny Rynek Pracy, Działanie 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy.

Wartość projektu: 1 765 272,00 PLN
Wysokość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego 1 624 050,24 PLN
Wartość wkładu własnego Realizatora Projektu: 141 221,76 PLN
Okres realizacji Projektu: 01.12.2017r. 30.11.2019r.

Cel Projektu
Celem głównym projektu jest “Podniesienie aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia 70 osób bezrobotnych, biernych zawodowo oraz poszukujących pracy osób będących w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy tj. kobiet, osób 50+, niepełnosprawnych, długotrwale bezrobotnych oraz o niskich kwalifikacjach z terenu Województwa Podkarpackiego (tyko powiaty: jasielskiego, strzyżowskiego, brzozowskiego, przemyskiego ziemskiego, leskiego, bieszczadzkiego , niżańskiego, lubaczowskiego, kolbuszowskiego, leżajskiego, przeworskiego) do 30.11.2019r.”

Osoby objęte wsparciem
Grupę docelową Projektu stanowi 70 osób (42 Kobiet oraz 28 Mężczyzn), bezrobotnych, biernych zawodowo oraz poszukujących pracy nie pozostających w zatrudnieniu, w wieku powyżej 29 roku życia, należących do osób w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy tj. osoba długotrwale bezrobotna, kobieta, osoba niepełnosprawna, osoba o niskich kwalifikacjach zawodowych, zamieszkująca na terenie województwa podkarpackiego (tylko i wyłącznie powiaty: jasielski, niżański, leżajski, kolbuszowski, przemyski ziemski, przeworski, brzozowski, bieszczadzki, strzyżowski, lubaczowski, leski)

Powyższe założenie Projektu oznacza, że Uczestnikiem Projektu może być osoba spełniająca ŁĄCZNIE WSZYSTKIE następujące warunki:
a) w dniu przystąpienia (rozpoczęcia udziału w Projekcie tj. otrzymania pierwszej formy wsparcia a co za tym idzie podpisania deklaracji/oświadczenia udziału w Projekcie) do Projektu ukończyła 29 rok życia (od dnia 30 urodzin)– weryfikacja po numerze PESEL;
b) spełnia minimum jedno z pięciu kryteriów:
• jest osobą niepełnosprawną- orzeczenie o niepełnosprawności 
oraz:

 • jest osobą bierną zawodowo– oświadczenie/lub
 • jest osobą bezrobotną zarejestrowaną w Powiatowym Urzędzie Pracy (w tym długotrwale bezrobotną) – zaświadczenie z PUP/lub
 • jest osobą poszukującą pracy niepozostającą w zatrudnieniu– oświadczenie;
  • jest osobą długotrwale bezrobotną – oświadczenie z PUP
  • jest osobą o niskich kwalifikacjach zawodowych – oświadczenie

oraz:

 • jest osobą bierną zawodowo– oświadczenie/lub
 • jest osobą bezrobotną zarejestrowaną w Powiatowym Urzędzie Pracy (w tym długotrwale bezrobotną) – zaświadczenie z PUP/lub
 • jest osobą poszukującą pracy niepozostającą w zatrudnieniu– oświadczenie;
  • jest kobietą

oraz:

 • jest osobą bierną zawodowo– oświadczenie/lub
 • jest osobą bezrobotną zarejestrowaną w Powiatowym Urzędzie Pracy (w tym długotrwale bezrobotną) – zaświadczenie z PUP/lub
 • jest osobą poszukującą pracy niepozostającą w zatrudnieniu– oświadczenie;
  • jest osobą w wieku 50+

oraz:

 • jest osobą bierną zawodowo– oświadczenie/lub
 • jest osobą bezrobotną zarejestrowaną w Powiatowym Urzędzie Pracy (w tym długotrwale bezrobotną) – zaświadczenie z PUP/lub
 • jest osobą poszukującą pracy niepozostającą w zatrudnieniu– oświadczenie;

c) – zamieszkuje teren województwa podkarpackiego (tylko i wyłącznie powiaty: jasielski, niżański, leżajski, kolbuszowski, przemyski ziemski, przeworski, brzozowski, bieszczadzki, strzyżowski, lubaczowski, leski) – oświadczenie.
Uczestnikiem Projektu może być tylko taka osoba, którą można zidentyfikować i uzyskać od niej dane niezbędne do określenia wspólnych wskaźników produktu i dla której planowane jest poniesienie określonego wydatku. W związku z powyższym kandydat na Uczestnika Projektu musi podać dane osobowe, których zakres uwzględnia formularz rekrutacyjny dostępny w zakładce dokumenty rekrutacyjne.

Głównymi zadaniami jakie zostały przewidziane w ramach projektu są:

 • indywidualne poradnictwo zawodowe,
 • Warsztaty Aktywnego Poszukiwania Pracy
 • szkolenia zawodowe,
 • staż,
 • pośrednictwo pracy.

HARMONOGRAMY WSPARCIA

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

KONTAKT

Biuro Projektu
ul. Słowackiego 24 (lok 25 i 26 III piętro)
35-060 Rzeszów

e-mail: baz@rii.org.pl

tel: +48 692-133-042

Zacznij już dziś !

Skontaktuj się z nami. Znajdziemy odpowiedni projekt dla Ciebie.